Jednotné evropské osvědčení definuje § 87 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) jako:

§87

(1) Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

(2) Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti, případně kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení.

Jaké jsou však praktické důsledky použití Jednotného evropského osvědčení (dále jen „JEO“) v nabídce? Na to se pokusíme odpovědět v následujících řádcích. Cílem JEO je omezení byrokracie v rámci vedených zadávacích řízení a usnadnění účasti malým a středním podnikům a zejména potom zahraničním dodavatelům. Zadavatel je vždy povinen akceptovat JEO, a to i v případě, že možnost prokázat kvalifikaci čestným prohlášením zadavatel v zadávacích podmínkách výslovně vyloučí. Další výhodou JEO je možnost jeho opakovaného předložení v různých zadávacích řízeních, pokud jsou informace v něm uvedené nadále aktuální a dodavatelé si tak nemusí osvědčení pořizovat pro každou veřejnou zakázku zvlášť. Správné vyplnění JEO je však pro dodavatele bez patřičných znalostí a zkušeností stále poměrně obtížné nota bene ve chvíli kdy prozatím není zvykem, že by zadavatelé v zadávacích dokumentacích upravovali požadavky na vyplnění jednotlivých částí JEO. S řádným vyplněním JEO pro účely Vaší nabídky Vám rádi pomůžeme.