Našim klientům z řad dodavatelů poskytujeme komplexní služby spojené s jejich účastí v zadávacích řízeních a veřejných zakázkách malého rozsahu. Nejedná se pouze o běžné poradenství, ale o plnohodnotný outsourcing celého procesu – od vyhledání obchodních příležitostí ve formě veřejných zakázek odpovídajících zaměření klienta (monitoring), zajištění přípravy nabídky v součinnosti s odpovědnými osobami klienta až po samotné podání nabídky, podpis smlouvy a zahájení plnění na základě smluvního ujednání. Celým procesem Vás provedeme s důrazem na „best practice“ a v souladu s metodikami a standardy pro řízení projektů. Zajistíme vše potřebné pro maximalizaci Vašeho úspěchu.

Chceme našim klientům ukázat, že svět veřejných zakázek není uzavřený jen pro „vyvolené“ a při správně zvolené strategii je vždy možné úspěšně získat veřejnou zakázku. Naopak, pokud dojdeme k závěru, že je zakázka nastavena diskriminačně, využijeme všech zákonných prostředků ke změnám zadávacích podmínek.

 • Vyhledání veřejné zakázky dle Vašeho oboru činnosti a předmětu plnění veřejné zakázky
 • Posouzení možnosti účasti ve veřejné zakázce s ohledem na kvalifikační kritéria a předmět zakázky
 • Analýza zadávacích podmínek a vypracování manažerského shrnutí s ohledem na kapacitní a kvalifikační možnosti klienta
 • Registrace do elektronických nástrojů pro elektronické podávání nabídek
 • Zajištění zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro snazší prokazování kvalifikací ve veřejných zakázkách
 • Zajištění zápisu do Seznamu skutečných majitelů
 • Zajištění vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace či námitek v případě nejasností v zadávací dokumentaci nebo v případě diskriminačních podmínek zadavatele
 • Podpora při přípravě veškerých vstupů do nabídky jednotlivými členy projektového týmu (rozpočty, popisy plnění služby, produktové listy, kvalifikační dokumentace atp.)
 • Zajištění kvalifikační dokumentace pro zahraniční dodavatele nebo pro zahraniční poddodavatele
 • Spolupráce při zajištění poddodavatelských vztahů
 • Průběžné sledování stavu veřejné zakázky s ohledem na případné změny (změny zadávacích podmínek, změny lhůt ve veřejné zakázce atp.)
 • Kompletace nabídky a příprava podání nabídky
 • Schválení a autorizace nabídky oprávněnou osobou dodavatele
 • Zajištění podání nabídky prostřednictvím příslušného elektronického nástroje, případně podání nabídky v listinné podobě u zakázek malého rozsahu, bude-li tato podoba zadavatelem vyžadována
 • Spolupráce při doplnění či objasnění nabídky v případě dotazů zadavatele (včetně zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny)
 • Zpracování námitek v případě chybného postupu zadavatele
 • Pomoc při obstarání potřebných dokumentů a kompletace dokumentace nezbytné k podpisu smlouvy se zadavatelem
 • Podpora při podpisu smlouvy se zadavatelem
 • Poradenství při plnění smlouvy
 • Změny poddodavatele
 • Uplatňování sankcí vůči objednateli
 • Zajištění potřebných kroků při uplatňování změn závazku ze smlouvy (vícepráce, dodatky, změny rozsahu plnění atp.)