Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ASAGRAPH s.r.o., se sídlem Sazečská 560/8, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO: 27442462 jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.asagraph.com („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:

 • a) jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • b) za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • c) komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • d) po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • e) jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@asagraph.com.

I. Rozsah zpracování osobních údajů

1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • a) Vaše jméno a příjmení,
 • f) název/obchodní firma,
 • g) telefonní číslo nebo
 • h) e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

2. Když si na našich webových stránkách objednáte některý z našich e-booků, budete požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů. Těmito osobními údaji jsou údaje uvedené v odst. 1.

3. Vaše jméno, příjmení, název/obchodní firmu, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech nebo zasláním zprávy na info@asagraph.com.

4. Poskytnutí osobních údajů pro účely zaslání e-booků jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek zamezení možnosti stažení požadovaných souborů.

5. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 • komfortní funkce webu;
 • anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;
 • zákaznický chat;
 • získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a
 • personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

II. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim poddodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
• zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

III. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí kliknout na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@asagraph.com.

IV. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

2. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

3. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@asagraph.com.

4. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

6. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

7. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

8. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

9. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

10. Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2021.