Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství ve všech fázích zadávání veřejné zakázky, a to jak u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, tak u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Při zastupování zadavatele klademe důraz zejména na soulad celého procesu se všemi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dalšími právními předpisy, případně pravidly poskytovatelů dotací či interními směrnicemi zadavatelů.

Současně se vždy snažíme proces zadávání veřejné zakázky realizovat bez zbytečných prodlev a zdržení tak, aby byl pro zadavatele efektivní.

Ať už využijete jakékoliv naše služby, máte vždy jistotu, že stojíme na Vaší straně a pomůžeme Vám vyřešit jakýkoliv problém.

Služby komplexní administrace zadávacích řízení a veřejných zakázek malého rozsahu zahrnují zpracování zadávací dokumentace včetně návrhu kvalifikačních a hodnotících kritérií, administraci celého procesu zadání veřejné zakázky, včetně organizace jednání komise a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek, až po podpis smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Samozřejmostí je i spolupráce s klientem při tvorbě odpovědí na případné dotazy dodavatelů týkající se zadávací dokumentace a při zpracování vyjádření zadavatele k případným námitkám účastníků.

 • Analýza a konzultace při zpracování záměru veřejné zakázky
 • Příprava předběžných tržních konzultací s dodavateli před zahájením zadávacího/výběrového řízení
 • Návrh kvalifikačních kritérií
 • Návrh způsobu hodnocení nabídek včetně stanovení hodnotících kritérií
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Úkony směřující k zahájení zadávacího či výběrového řízení
 • Organizace zadávacího řízení nebo veřejné zakázky malého rozsahu včetně příjmu nabídek
 • Komunikace s dodavateli v průběhu řízení
 • Spolupráce při hodnocení a posouzení nabídek účastníků
 • Zajištění splnění všech povinností při ukončení zadávacího řízení
 • Příprava návrhů vyjádření zadavatele v případě podaných námitek
 • Spolupráce v případě správního řízení před ÚOHS
 • Poradenství v případě změn závazků ze smlouvy

Specifický způsob zadávání veřejných zakázek vhodný pro opakované nákupy standardně pořizovaných komodit (kancelářské potřeby, IT vybavení…). Ve spolupráci s klientem je vytvořen seznam komodit, které budou prostřednictvím DNS pořizovány, a je připravena komplexní zadávací dokumentace včetně rozdělení na případné kategorie DNS. Po realizaci zadávacího řízení na zavedení DNS či jeho kategorií a jeho zavedení může zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky prostřednictvím zavedeného DNS. Součástí služby je i proškolení zaměstnanců zadavatele na používání DNS a případné nastavení interního procesu realizace nákupů v DNS.

 • Analýza a konzultace při zpracování záměru veřejné zakázky – definice komodit pořizovaných prostřednictvím DNS
 • Příprava předběžných tržních konzultací s dodavateli před zahájením zavádění DNS
 • Návrh kvalifikačních kritérií
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Organizace zadávacího řízení včetně příjmu žádostí o účast (o zařazení do DNS)
 • Komunikace s účastníky zadávacího řízení
 • Spolupráce při posouzení žádostí o účast účastníků
 • Zajištění splnění všech povinností při zavedení DNS
 • Příprava návrhů na vyjádření zadavatele v případě podaných námitek
 • Proškolení zaměstnanců na používaní DNS a nastavení spolupráce při zavedení interních procesů organizace při realizaci nákupů v DNS

Poradenství při zadávání veřejných zakázek, a to zejména při stanovování způsobu realizace veřejné zakázky, spolupráce na tvorbě formální podoby technických specifikací zadání, nastavení interních procesů organizace při zadávání veřejných zakázek, příprava obecných vzorů dokumentace k veřejným zakázkám, tvorba interních normativních aktů upravujících zadávání veřejných zakázek (interní směrnice, nařízení).

Elektronická aukce je specifický způsob hodnocení nabídek, vhodný zejména k nákupu služeb elektronických komunikací (mobilní služby, pevné telefonní služby), dodávek energií (elektrická energie, zemní plyn) a dodávek pevných paliv (uhlí, koks).

 • Návrh kvalifikačních kritérií
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Zajištění elektronického nástroje pro organizaci elektronické aukce
 • Organizace zadávacího řízení včetně příjmu nabídek a provedení elektronické aukce
 • Komunikace s dodavateli v průběhu elektronické aukce
 • Zajištění splnění všech povinností při ukončení elektronické aukce
 • Příprava návrhů vyjádření zadavatele v případě podaných námitek