Veřejné zakázky na nákup potravin po 1. 1. 2022

Zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl s účinností od 1. ledna 2022 novelizován také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Do ZZVZ byl vložen nový § 37a:

  • 37a

Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

            Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení dodání

  1. a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,
  2. b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin53), nebo
  3. c) potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

____________________

53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Jedná se v posledních letech již o několikátý tzv. „přílepek“ k ZZVZ, kdy se samotný ZZVZ mění prostřednictvím jiné zákonné úpravy bez řádného připomínkového meziresortního řízení. V souvislosti s touto změnou je však důležité upozornit na to, že nadále platí základní zásady § 6 ZZVZ včetně zásad nediskriminace a rovného zacházení ve vztahu k dodavatelům z EU nebo jiných zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. Pro správnou aplikaci tohoto ustanovení bude nutné v zadávacích podmínkách správná vlastní definice pojmu „krátký dodavatelský řetězec“, což byl původní definice, která byla v průběhu projednávání návrhu v Senátu Parlamentu ČR odstraněn, nelze z ní tedy vycházet.